Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κοινή Υπουργική Απόφαση 8002/1/520γ - ΦΕΚ 1021/Β/21-3-2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου (πτητικό, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., δυτών υποβρυχίων διασώσεων, καταδυτικό, Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων
που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων) που καταβάλλονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 8002/1/520γ

ΦΕΚ 1021/Β/21-3-2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου (πτητικό, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., δυτών υποβρυχίων διασώσεων, καταδυτικό, Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων) που καταβάλλονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. ΣΤ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74) και του άρ. 34 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2001/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α΄57).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ186/10.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
9. Την υπ’ αριθμ. 8000/1/2017/133-δ΄/4-12-2017 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 9.619.748,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2018 και για κάθε ένα από τα επόμενα, σε βάρος του ΚΑΕ 0434 του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» και ύψους 835.386,44 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2018 και για κάθε ένα από τα επόμενα, σε βάρος του ΚΑΕ 0434 του Ε.Φ. 07-420 «Πυροσβεστικό Σώμα», οι οποίες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται στους Προϋπολογισμούς Εξόδων των αντίστοιχων ετών των ιδίων ως άνω Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών και βρίσκονται εντός ορίων του εγκριθέντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πτητικό επίδομα εξαμήνου
1. Το πτητικό επίδομα εξαμήνου χορηγείται στους Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόχους πτυχίου επαγγελματία χειριστή αεροσκαφών-ελικοπτέρων ή χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών-ελικοπτέρων που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), σύμφωνα με τη νομοθεσία που τη διέπει, όταν συμπληρώσουν τριάντα (30) ώρες πτήσης σε ένα (1) εξάμηνο ως χειριστές αεροσκαφών ή ελικοπτέρων που ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα ή σε συνεργαζόμενους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού και ως εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με αεροσκάφη ή ελικόπτερα, ανεξάρτητα εάν αυτά ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Το ίδιο επίδομα χορηγείται και στους Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόχους πτυχίου προσωπικού συντήρησης αεροπορικού υλικού που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την Υ.Π.Α. ή πτυχίου μηχανοσυνθέτη ή μηχανικού αεροσκαφών ή πτυχίου ηλεκτρονικού συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών ή άλλης ειδικότητος αεροσκαφών και ελικοπτέρων από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών και ελικοπτέρων, συντονιστές πυρκαγιών, χειριστές ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης) και ιπτάμενοι διασώστες οι οποίοι επιχειρούν με χρήση βαρούλκου, όταν αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις ως απαραίτητα μέλη πληρώματος και συμπληρώνουν τριάντα (30) ώρες πτήσης σε ένα (1) εξάμηνο με αεροσκάφη ή Ε/Π της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή συνεργαζόμενους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
2. Το ποσό του εξαμηνιαίου πτητικού επιδόματος καθορίζεται για κάθε κατηγορία ιπτάμενου αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού στο ύψος του χορηγούμενου επιδόματος στο ιπτάμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ.841/26/38463 Σ.7925 από 20.05.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1762) με την αντιστοιχία κατά κατηγορία ως εξής:
α. Οι κατηγορίες (Β1) - (Β2) - (Β3) - (Β4) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχούν στις κατηγορίες (Β1) - (Β2) - (Β3) - (Β4) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού που ίπτανται με αεροσκάφη και Ε/Π οποιουδήποτε τύπου και υπηρετούν στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν δε συμπληρώσει αριθμό ωρών πτήσεως με αεροσκάφη ή ελικόπτερα που ισοδυναμεί αντίστοιχα με 1.500, 1.200, 800 και 500 ώρες πτήσεως με αεριωθούμενα αεροσκάφη πολεμικού τύπου. Η αναγωγή σε ώρες πτήσεως με αεριωθούμενο αεροσκάφος πολεμικού τύπου γίνεται με πολλαπλασιασμό των ωρών, με τους εξής συντελεστές:
1) Ώρες αεριωθούμενου αεροσκάφους πολεμικού τύπου: 1,00.
2) Ώρες αεριωθούμενου ή TURBOPROP αεροσκάφους εκπαιδευτικού τύπου σταθερών πτερύγων με ικανότητα εκτέλεσης ακροβατικών ελιγμών και περιδινήσεων: 0,50.
3) Ώρες αεριωθούμενου, ελικοφόρου μεταφορικού αεροσκάφους, ναυτικής συνεργασίας, πυροσβεστικού αεροσκάφους και ελικοπτέρου (βάρους πάνω από 4.000 Kgr όταν αυτά είναι κενά): 0,30.
4) Ώρες αεριωθούμενου ελικοφόρου μεταφορικού αεροσκάφους, πυροσβεστικού, Ε/Π (βάρους κάτω των 4.000 Kgr) ψεκαστικών και ελικοφόρων εκπαιδευτικών: 0,28.
Στην κατηγορία (Β3) εκτός των παραπάνω ανήκουν και οι ιπτάμενοι που είναι τοποθετημένοι ή προσκολλημένοι σε πυροσβεστικά αεροσκάφη σταθερών πτερύγων, που επιχειρούν υδροληψία από θάλασσα ή λίμνη, εφόσον ίπτανται με αυτά.
Οι ιπτάμενοι των Ε/Π SUPER PUMA εντάσσονται στην κατηγορία (Β4) μέχρι τη συμπλήρωση 599 ωρών επί του τύπου. Από 600 ώρες πτήσεως επί του τύπου και άνω εντάσσονται στην κατηγορία Β3 και για την ένταξη τους σε μεγαλύτερη κατηγορία της (Β3) θα ισχύει ο συντελεστής αναλογίας ωρών πτήσεως, αναλόγως του τύπου αεροσκάφους ή ελικοπτέρου που ίπτανται.
β. Η κατηγορία (Δ1) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (ΔΙ) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη (δικινητήρια, πολυκινητήρια) βάρους πάνω από 4.000 Kgr όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.
γ. Η κατηγορία (Δ2) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Δ2) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές, ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι, εφόσον ίπτανται με ελικόπτερα πάνω από 4.000 Kgr, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.
δ. Η κατηγορία (Δ3) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Δ3) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί ιπτάμενοι χειριστές ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα κάτω των 4.000 Kgr, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα. Επίσης σε αυτή την κατηγορία ανήκουν Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι, μηχανικοί πτήσεων, που έχουν ορισθεί ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 1.500 ώρες πτήσεως και άνω, καθώς και Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος, μηχανικοί πτήσεων, που έχουν ορισθεί ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 2.000 ώρες πτήσεως και άνω.
ε. Η κατηγορία (Δ4) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Δ4) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος, ιπτάμενοι χειριστές, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα βάρους πάνω από 4.000 Kgr, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.
στ. Η κατηγορία (Δ5) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Δ5) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος ιπτάμενοι χειριστές, εφόσον ίπτανται με ελικοφόρα αεροσκάφη και ελικόπτερα βάρους κάτω από 4.000 Kgr, όταν αυτά είναι άδεια αλλά εξοπλισμένα.
ζ. Οι κατηγορίες (Ε1) - (Ε2) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχούν στις κατηγορίες (Ε1) - (Ε2) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι (Ε1) και Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος (Ε2), κάτοχοι πτυχίου προσωπικού συντήρησης αεροπορικού υλικού που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την Υ.Π.Α. ή πτυχίου μηχανοσυνθέτη ή μηχανικού αεροσκαφών ή πτυχίου ηλεκτρονικού συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών ή άλλης ειδικότητος αεροσκαφών και ελικοπτέρων από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όταν αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, συντονιστές πυρκαγιών, χειριστές ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης) και ιπτάμενοι διασώστες οι οποίοι επιχειρούν με χρήση βαρούλκου. Οι ανωτέρω Αξιωματικοί, Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι κατηγορίας Ε1 και Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος της κατηγορίας Ε2 εντάσσονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, και με ανώτερη τη Δ3, κάθε φορά που συμπληρώνουν 500 ώρες πτήσεως.
η. Η κατηγορία (Η) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (Η) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ιπτάμενοι χειριστές, που φοιτούν σε Αεροπορικές Σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού (αρχική εκπαίδευση).

Άρθρο 2
Πτητικό επίδομα 18μήνου
1. Το πτητικό επίδομα 18μήνου χορηγείται στους Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος τεχνικούς, που κατέχουν πτυχίο προσωπικού συντηρήσεως αεροπορικού υλικού που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) ή πτυχίο μηχανοσυνθέτη ή μηχανικού αεροσκαφών ή πτυχίο ηλεκτρονικού συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συστημάτων (AVIONICS) αεροσκαφών αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής, που ίπτανται σε δοκιμαστικές ή άλλες διατεταγμένες αποστολές ή υπηρεσίες που απαιτούν την παρουσία τους κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς και ως εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με αεροσκάφη ή ελικόπτερα, ανεξάρτητα εάν αυτά ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα, όταν συμπληρώσουν τριάντα (30) ώρες πτήσης μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες.
2. Το ποσό του 18 μηνιαίου πτητικού επιδόματος καθορίζεται για κάθε κατηγορία ιπτάμενου αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού στο ύψος του χορηγούμενου επιδόματος στο ιπτάμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ.841/26/38463 Σ.7925 από 20.05.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1762) με την αντιστοιχία κατά κατηγορία ως εξής:
α. Η κατηγορία (II) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (II) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αξιωματικοί ανεξαρτήτως βαθμού και Ανθυπαστυνόμοι ή Πυρονόμοι.
β. Η κατηγορία (12) του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού αντιστοιχεί στην κατηγορία (12) των Ενόπλων Δυνάμεων, με δικαιούχους:
Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 3
Τρόπος καταβολής πτητικού επιδόματος
Το πτητικό επίδομα (εξαμήνου και 18μήνου) καταβάλλεται στους δικαιούχους ως ακολούθως:
α. Το μισό, μόλις συμπληρωθούν δέκα (10) ώρες πτήσης ή το 1/10 του μισού για κάθε μία από τις δέκα (10) πρώτες ώρες πτήσεως.
β. Το άλλο μισό, μόλις συμπληρωθούν οι είκοσι (20) υπόλοιπες ώρες πτήσεως ή το 1/20 του μισού για κάθε ώρα πτήσεων πέραν των δέκα (10) πρώτων ωρών πτήσεως κάθε εξαμήνου ή 18μήνου.
γ. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για χειριστές, τεχνικούς ή άλλα μέλη πληρώματος της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος που πεθαίνουν ή τραυματίζονται λόγω αεροπορικού ατυχήματος, που συμβαίνει σε διατεταγμένη πτήση, καταβάλλεται ολόκληρο το πτητικό επίδομα του 6μήνου ή 18μήνου, ανεξάρτητα από τις ώρες πτήσης που πραγματοποίησαν σε αυτό.
δ. Για τις πέραν των τριάντα (30) ωρών πτήσεις μέσα σε κάθε εξάμηνο ή 18μηνο, κατά περίπτωση, δεν καταβάλλεται πτητικό επίδομα.
ε. Σε περίπτωση προαγωγής των δικαιούχων πτητικού επιδόματος ή αλλαγής κατηγορίας μέσα στο ίδιο εξάμηνο ή 18μηνο, το πτητικό επίδομα υπολογίζεται με ποσοστό, ανάλογα των ωρών πτήσεως που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε βαθμό ή κατηγορία δικαιούχου.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά καταβολής πτητικού επιδόματος
Για την καταβολή του πτητικού επιδόματος στους δικαιούχους απαιτείται προσκόμιση ατομικής βεβαίωσης της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας, που περιλαμβάνει τον αριθμό των ωρών πτήσεως που πραγματοποίησε ο δικαιούχος, καθώς και την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Άρθρο 5
Εξάμηνα - Δεκαοκτάμηνα
Για την καταβολή του πτητικού επιδόματος, ως εξάμηνο νοείται η χρονική περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου και από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ενώ ως 18μηνο νοείται η χρονική περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και από 1 Ιουλίου του επόμενου έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους.

Άρθρο 6
Επιδόματα Ε.Κ.Α.Μ. - Ε.Μ.Α.Κ. - δυτών υποβρυχίων διασώσεων - καταδυτικό
1. Το μηνιαίο επίδομα που χορηγείται στο προσωπικό της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας της Ελληνικής Αστυνομίας (Ε.Κ.Α.Μ.), στο προσωπικό της Ειδικής Μονάδας Αποκατάστασης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) και στους δύτες υποβρυχίων διασώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο ποσό των εκατόν σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (141,92€) μηνιαίως.
2. Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται και σε δικαιούχους που απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι τρεις (3) μήνες, όταν η αποχή οφείλεται σε νοσηλεία ή πάθηση ή αναρρωτική άδεια λόγω τραυματισμού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στα αντικείμενα αυτά. Αποχή από τα καθήκοντα για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εφόσον διαρκεί περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, συνεπάγεται τη διακοπή του επιδόματος.
3. Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις Ε.Μ.Α.Κ. και είναι πτυχιούχοι υποβρύχιοι καταστροφείς ή πτυχιούχοι της Σχολής Αυτοδυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, χορηγείται ειδικό καταδυτικό επίδομα, ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€) μηνιαίως.
4. Το επίδομα καταβάλλεται κάθε εξάμηνο, εφόσον πραγματοποιήσουν το εξάμηνο αυτό σωρευτικά:
α) Δύο καταδύσεις σε βάθος 25 μέτρων με παραμονή στο βυθό επί δέκα λεπτά.
β) Δύο ημερήσιες υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων.
γ) Δύο νυχτερινές υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων.
5. Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται ξεχωριστά με βάση τα οριζόμενα κριτήρια και δεν μπορούν να συμψηφιστούν.

Άρθρο 7
Επίδομα Μ.Α.Τ.
1. Στο προσωπικό που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Αστυνομικών Επιχειρήσεων χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών (Μ.Α.Τ.), το ύψος του οποίου στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) μηνιαίως.
2. Το επίδομα της παραγράφου 1 χορηγείται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στο προσωπικό των Διμοιριών Υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας.

Άρθρο 8
Επίδομα ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών και συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων
1. Στο προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες και ομάδες, οι οποίες προβλέπονται από το π.δ. 357/1986 (Α΄ 157) και το π.δ. 178/2014 (Α΄ 281), με την ειδικότητα του ανιχνευτή ή εξουδετερωτή βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών χορηγείται μηνιαίο επίδομα, το ποσό του οποίου καθορίζεται ανάλογα με τον κατεχόμενο βαθμό, ως ακολούθως:

ΒΑΘΜΟΣ      ΠΟΣΟ
Αστυνομικός Διευθυντής 1.000 €
Αστυνομικός Υποδιευθυντής 920 €
Αστυνόμος Α΄ 900 €
Αστυνόμος Β΄ 850 €
Υπαστυνόμος Α΄ 850 €
Υπαστυνόμος Β΄ 850 €
Ανθυπαστυνόμος 800 €
Αρχιφύλακας 780 €
Υπαρχιφύλακας 650 €
Αστυφύλακας 600 €

2. Το επίδομα της παραγράφου 1 χορηγείται στο ίδιο ως άνω ποσό και στους συνοδούς σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1α του ν. 1024/1980 (Α΄ 47) και το άρθρο 62 παρ. 5 περ. α του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263).
3. Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται και σε δικαιούχους που απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι τρεις (3) μήνες, όταν η αποχή οφείλεται σε νοσηλεία ή πάθηση ή αναρρωτική άδεια λόγω τραυματισμού κατά τη διάρκεια επέμβασης για επισήμανση ή εξουδετέρωση ή καταστροφή εκρηκτικού μηχανισμού ή αυτοσχέδιας βόμβας ή κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στα αντικείμενα αυτά. Αποχή από τα καθήκοντα για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εφόσον διαρκεί περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, συνεπάγεται τη διακοπή του επιδόματος.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε απόφαση που καθορίζει διαφορετικά το ύψος, τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των προβλεπομένων στην παρούσα επιδομάτων.

Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018

Πηγή : e-nomothesia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

H Αστυνομία είτε σας αρέσει είτε όχι είναι υποχρεωμένη να υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τους Νόμους τους κράτους - του Βαγγέλη Αντωνίου

"Κρατικά σκουλίκια" λοιπόν είχε το θράσος να αποκαλέσει τους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας ο κ.Μιχαλολιάκος ,...

Δημοφιλείς αναρτήσεις