Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα - Δείτε την προκήρυξη

Προαγωγικές εξετάσεις αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2018.
Εξετάσεις, για την προαγωγή εκατόν τριάντα (130) αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη ισάριθμων υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2018.
  1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.
α) Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις, για το βαθμό του αρχιφύλακα, έχουν οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
(i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, ή
(ii) Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) και έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, ή (iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, ήτοι οι εντασσόμενοι/ες πριν την 30/05/2017, ή
(iv) Προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, στους/στις οποίους/ες απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3686/2008).
β) Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων (31/12/2018). Επομένως, στις παρούσες εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι/ες έχουν γεννηθεί από 01/01/1974 και μεταγενέστερα.

γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι συγκεντρώνουν στον απαιτούμενο βαθμό τα απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα, που προβλέπονται στο άρθρο 45 του π.δ. 15/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄-8) «Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».
  1. Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, οφείλουν να υποβάλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι 14/07/2018, τα εξής δικαιολογητικά :
α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Α». Στην ίδια αίτηση αναφέρουν, επίσης, την επιθυμία τους να
 διαγωνισθούν σε μία ή περισσότερες από τις προς εξέταση ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Τουρκική ή Αραβική.
β) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Β», στην οποία οφείλουν να δηλώσουν, σε συντρέχουσα περίπτωση, ότι είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και θα το καταθέσουν μέχρι την προηγούμενη ημέρα έναρξης των εξετάσεων.
γ) Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, οφείλουν υποχρεωτικά να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής τους.
δ) Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξωτερικού ισότιμο προς τα πτυχία ή διπλώματα που χορηγούν τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, επισυνάπτουν υποχρεωτικά πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφοριών – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (www.doatap.gr) (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα, τηλ.: 210-5281000 e-mail: information_dep@doatap.gr, Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο/Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-379371/2 e-mail: thessaloniki@doatap.gr).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Πηγή: policenet.gr

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Η πικρή αλήθεια της αναδιάρθρωσης στη Θεσσαλονίκη..

Πέρασαν αισίως περίπου δέκα μήνες από την υλοποίηση της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της ΓΑΔΘ και ακόμη δεν υπάρχει συνάδελφος που να έχει κατανοήσει για ποιόν λόγο πραγματοποιήθηκε και που τον οφέλησε...
Οι «φανφάρες» της Πολιτικής και Φυσικής ηγεσίας γρήγορα διαψεύστηκαν και κατέρρευσαν.. Μάρτυρες όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στη ΓΑΔΘ..Τι άλλαξε προς το καλύτερο για τους συναδέλφους και τους πολίτες της Πόλης..;;Η καθημερινότητα που βιώνουμε οι υπηρετούντες στη ΓΑΔΘ μάλλον το αντίθετο δείχνει..η κατάσταση στις υπηρεσίες είναι η ίδια ή και χειρότερη σε πολλές περιπτώσεις από την προγενέστερη.. Υπηρεσίες με σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να υπάρχουν οι οποίες αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις πάγιες και ανελαστικές ανάγκες τους, με παράλληλη αύξηση οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων και με προσωπικό που συνεχίζει να καταπονείται παρά τις διαβεβαιώσεις που έπαιρνε ότι με την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών τα βάσανα του θα λαμβάνανε τέλος..Πολλές υπηρεσίες ιδιαίτερα της Διεύθυνσης Αστυνομίας δε μπορούν να χορηγούν σε καθημερινή βάση ούτε τις απαραίτητες ημερήσιες αναπαύσεις εξαιτίας της ελάχιστης δύναμής τους σε σχέση με τις υπηρεσιακές ανάγκες, αν και θα έπρεπε με την υποτιθέμενη εξοικονόμηση προσωπικού όλα αυτά να αποτελούν παρελθόν.. 
Το παράδοξο βέβαια είναι ότι υπάρχουν από τη μία Υπηρεσίες υποστελεχωμένες και από την άλλη περιπτώσεις υπηρεσιών με σχεδόν πλεονάζον προσωπικό..
Χαρακτηριστικά μάλιστα παραδείγματα της κατάστασης, υπάρχουν και σε υπηρεσίες ασφαλείας όπου πριν την αναδιάρθρωση είχαν ικανό αριθμό αστυνομικών και λειτουργούσαν ομαλά προς όφελος των ιδίων αλλά και της κοινωνίας, κατάντησαν αστυνομικά «ΚΕΠ» και Υπηρεσίες απλής καταγραφής περιστατικών λόγω έλλειψης προσωπικού..ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν και νέα Τ.Α. στα οποία η κατάσταση είναι λίγο πολύ η ίδια..
Τα οχήματα εξακολουθούν να μην επαρκούν παρά την μείωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών και όσα είναι λειτουργικά είναι σε άθλια κατάσταση θέτοντας το προσωπικό σε άμεσο κίνδυνο καθημερινά..
Και αναρωτιέσαι εύλογα, που πήγαν τα κουτάκια με τα νούμερα στις παρουσιάσεις των σχεδίων της ηγεσίας με τη πλήρη κάλυψη οργανικών θέσεων και την προοπτική παρουσίας επιπλέον αστυνομικών στο δρόμο για τους πολίτες..
Η πραγματικότητα δυστυχώς τους διαψεύδει..καλά τα σενάρια και οι υποθέσεις αλλά στη πράξη «πονάμε» και οι αστυνομικοί της πόλης μας συνεχίζουν να είναι στα όρια τους..

ΑΝΤΩΝΊΟΥ Ευάγγελος
Υπηρετών : Δ.Α.Θ./Α.Τ. Δέλτα
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Θ. στη Π.Ο.ΑΣ.Υ
Μέλος Ε.Μ.Α.Σ. (Ενωτική Μαχητική Αστυνομική Συσπείρωση)


Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Η Ένωση Θεσσαλονίκης στηρίζει το Προεδρείο της ΕΑΥ Πειραιά

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης καταδικάζει την ποινική δίωξη του Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, μετά από μηνυτήρια αναφορά Αξιωματικού του Σώματος.
Οι μηνύσεις εις βάρος συνδικαλιστών, για ζητήματα που άπτονται της συνδικαλιστικής τους ιδιότητας, αποτελούνπροσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού.
Δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δεν τρομοκρατείται και θα συνεχίσει αναπόσπαστο τον ατέρμονο αγώνα για μια σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία, στην οποία θα κυριαρχεί η ελευθερία της έκφρασης.
  
Θεσσαλονίκη, 25 Μαϊου 2018
  
    
Ο Πρόεδρος
 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος
6936800701
Ο Γεν. Γραμματέας
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
6948753589

Οικονομικές προσφορές από παιδικές κατασκηνώσεις για τα μέλη της ΕΑΥΘ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης εξασφάλισε για τα παιδιά των μελών της, ειδικές οικονομικές προσφορές από γνωστές παιδικές κατασκηνώσεις της Βόρειας Ελλάδας. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Π.Ο.ΑΣ.Υ. : Ο εργαζόμενος δεν «χτυπά» τον εργαζόμενο!

Αθήνα, 24 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: 402/10/45
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά και από τις νέες απαράδεκτες επιθέσεις, προπηλακισμούς και λοιδορίες των συναδέλφων μας, κατά τη διάρκεια μέτρων τάξης, έξω από συμβολαιογραφικά γραφεία, η Ομοσπονδία μας επανέρχεται στο κοινωνικό θέμα των πλειστηριασμών, επισημαίνοντας και καταγγέλλοντας τα εξής:
1. Καταγγέλλουμε τις δήθεν διαμαρτυρίες και το μένος με το οποίο αυτές εκδηλώνονται συστηματικά κάθε Τετάρτη, καθόσον στρέφονται πλέον αποκλειστικά εναντίον των αστυνομικών λες και αυτοί οι ίδιοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν και πραγματοποιούν τους πλειστηριασμούς και έχουν και την ευθύνη αυτών.
2. Μας προξενεί εντύπωση η απάθεια και η ανοχή που επιδεικνύει η πολιτική και φυσική ηγεσία μπροστά σε αυτό το φαινόμενο που τείνει να καθιερωθεί με χαρακτηριστικά «σκηνοθεσίας» και για ευρύτερες στοχεύσεις.
Το προεδρείο της ΠΟΑΣΥ ανακοίνωσε, μετά και τη σημερινή διεξοδική συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου των 58 Πρωτοβαθμίων Ενώσεών της, ότι δεν θα ανεχθεί την απαράδεκτη αυτή κατάσταση και θα λάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των συναδέλφων που βρίσκονται εκτεθειμένοι στις συνεχιζόμενες επιθέσεις.
Στην πλάτη του Έλληνα Αστυνομικού δεν θα επιτρέψουμε να παίζονται παιγνίδια για την πολιτική ανέλιξη ορισμένων...
Την προσεχή Τετάρτη, εφόσον επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο, η Ομοσπονδία μας θα δηλώσει παρούσα, δίπλα στους αστυνομικούς που καλούνται να επιτελέσουν το καθήκον τους, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται δια της αστυνομίας.
Την ευθύνη την έχουν αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα, αλλά και η σημερινή Κυβέρνηση που νομοθέτησε τους πλειστηριασμούς και όχι ο Έλληνας αστυνομικός που κράτησε όρθια τη χώρα μας για να δέχεται τώρα, ως σάκος του μποξ, τη δικαιολογημένη αγανάκτηση όσων έχουν βρεθεί στη «μαύρη λίστα» των ξένων funds και των εγχώριων υπηρετών τους.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Ενημέρωση Α.Ε.Α. για τις κρατήσεις στη μισθοδοσία (νέα εφαρμογή POL)

Σας παραθέτουμε το υπ'αριθμ. 1029/18/1038001 από 24-5-2018 έγγραφο του Α.Ε.Α. με το οποίο δίνονται διευκρινίσεις για τις κρατήσεις του ένστολου προσωπικού κατά την εφαρμογή του Νόμου.4472/17,μέσω νέας εφαρμογής στο pol.
Διαβάστε ΕΔΩ και τη σχετική ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.Διαβάστε Εδώ και την σχετική ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο δίπλα στους Αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης

Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Μιχάλη Ζορπίδη.
Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η αναζήτηση κοινών πρωτοβουλιών, για την βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η πλατεία Αριστοτέλους, με τις καθημερινές συμπλοκές μεταξύ αλλοδαπών και το παρεμπόριο τσιγάρων.
Το Προεδρείο της Ένωσης επισήμανε ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι και οι συλλήψειςγια την καταπολέμηση της διακίνησης λαθραίων τσιγάρων είναι συνεχείς, αλλάδεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης.
Οι συναρμόδιοι φορείς πρέπει να συνεργαστούν, σε έναν κοινό άξονα δράσης, για να επέλθει η κοινωνική ευημερία και το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας.
Ως πρώτο βήμα, οι παριστάμενοι συμφώνησαν για την πραγματοποίηση ενημέρωσης, όπου θα κληθούν να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικοί επιστήμονες Εγκληματολόγοι. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μια πρώτη επαφή για την δρομολόγηση λύσεων του προβλήματος με κοινές παρεμβάσεις.
Στη συνέχεια, το Προεδρείο αναφέρθηκε στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομήςτων Αστυνομικών Υπηρεσιών, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των συναδέλφων μας. Ο κ. Ζορπίδης δήλωσε ότι γνωρίζει και συναισθάνεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης, και δεσμεύτηκε ότι το  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει σε μια δωρεά για την ενίσχυση του αστυνομικού προσωπικού της πόλης μας, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του.
   
Θεσσαλονίκη, 23 Μαϊου 2018
  
    
Ο Πρόεδρος
 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος
6936800701
Ο Γεν. Γραμματέας
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
6948753589

Πανελλήνιες εξετάσεις-διευκολύνσεις προσωπικού

Αθήνα 23 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: 302/2/59
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: «Πανελλήνιες εξετάσεις-διευκολύνσεις προσωπικού»
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Σας επισυνάπτουμε, την υπ΄ αριθμ. 6000/2/5380-νθ΄ σε συνέχεια της από 03 Ιουνίου 2017 Εγκύκλιο Διαταγή του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού /Α.Ε.Α. αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Κοινή συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με την Ηγεσία της ΓΑΔΘ

Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης συναντήθηκε από κοινού με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο κ. ΔΟΜΖΑΡΙΔΗ Φώτιο, τον Διευθυντή Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο κ. ΑΪΒΑΖΙΔΗ Αβραάμ, τον Διευθυντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο κ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Λάζαρο και τον Διευθυντή Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο κ. ΔΟΥΒΑΛΗ Γεώργιο.
Τα μέλη του Προεδρείου μετέφεραν στην Ηγεσία της ΓΑΔΘ τα προβλήματα και τα παράπονα που έχουν εκφραστεί από τους συναδέλφους και απαιτούν παρεμβάσεις για την επίλυσή τους.
Έχει καταλήξει μόνιμο φαινόμενο, οι Αστυνομικοί όλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων της ΓΑΔΘ να εκτελούν αλλότρια καθήκοντα από την αποστολή τους. Η συνεχής παράσταση των Αστυνομικών σε μέτρα τάξης, τα μέτρα τάξης στα δικαστήρια, και η φύλαξη πολυάριθμων ευπαθών στόχωναπασχολούν όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΓΑΔΘ και αποσπούν τους συναδέλφους από την ουσιαστική αστυνόμευση της πόλης. Το Προεδρείο τόνισε την ανάγκη εξορθολογισμού των προσώπων και των εκδηλώσεων που φυλάσσονται από την Αστυνομία, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση προσωπικού.
Στην ίδια φιλοσοφία κυμάνθηκε και το αίτημα της Ένωσης για την διάθεση των Αξιωματικών της ΓΑΔΘ στην εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, όπως αυτά ορίζονται από τον κατεχόμενο βαθμό τους. Μέχρι σήμερα, βλέπουμε ότι ορισμένοι Αξιωματικοί περιορίζονται σε εποπτικούς κυρίως ρόλους, λειτουργώντας ως σύνδεσμοι μεταξύ των χαμηλόβαθμων Αστυνομικών και της Ηγεσίας.
Η έλλειψη προσωπικού σε ορισμένες Αστυνομικές Διευθύνσεις είναι η σημαντικότερη τροχοπέδη στο έργο τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το όριο ηλικίας στη ΔΑΕΘ και τις Ομάδες ΔΙΑΣ έχει αυξηθεί κατακόρυφα και η ανάγκη ανανέωσης προσωπικού είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να παραληφθεί ο τρόπος χρήσης των διμοιριών της ΔΑΕΘ. Τα πολυάριθμα μέτρα τάξης εντός της ΓΑΔΘ, ακόμα και σε ήσσονος σημασίας εκδηλώσεις, σε συνδυασμό με τις συνεχείς μετακινήσεις λόγω μεταναστευτικού, έχουν οδηγήσει στην σωματική και ψυχική εξάντληση του προσωπικού. Ενημερώσαμε ότι όσο η Ηγεσία δεν μεταβάλλει την επιχειρησιακή προσέγγισή της, οι Αστυνομικοί της ΔΑΕΘ θα αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Παράλληλα, το Προεδρείο έθεσε επί τάπητος τις τελευταίες απρόκλητες επιθέσεις κατά Αστυνομικών στην πόλη μας. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι συνάδελφοι ήταν απροστάτευτοι και οι υπαίτιοι παραμένουν ατιμώρητοι. Η Ένωση ζήτησε από την Ηγεσία την προφύλαξη των συναδέλφων μέσω ενός κατάλληλου επιχειρησιακού σχεδιασμού και σαφών εντολών αντίδρασης.
Από πλευρά τους, ο κ. Γενικός και οι κ. Ταξίαρχοι μάς εξέφρασαν τη διάθεση συνεργασίας για τα προβλήματα που αφορούν το προσωπικό.
Όπως μας ενημέρωσαν, θα υπάρξειεπανεξέταση των φυλασσόμενων στόχων, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν, και οι μη απαραίτητοι θα καταργηθούν. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι υποχρεώσεις της Αστυνομίας διαμορφώνονται από τα τρέχοντα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα, και συνεπώς δεν προβλέπονται εκ των προτέρων οι ανακύψασες ανάγκες.
Τέλος, μας ανακοινώθηκε ότι σε όλους τους τομείς των Αστυνομικών Τμημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας θα υπάρχει εποχούμενη περιπολία ανά βάρδια.
Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αναμένει ότι η Ηγεσία της πόλης θα πραγματώσει όσα μας ανακοίνωσε και θα παρέμβει καταλυτικά για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων μας.
Μόνο έτσι οι Αστυνομικοί θα είναι σε θέση να εκτελούν αναπόσπαστοι το έργο τους και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των καιρών.
   
Θεσσαλονίκη, 22 Μαϊου 2018
  
    
Ο Πρόεδρος
 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος
6936800701
Ο Γεν. Γραμματέας
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
6948753589

Συλλυπητήριο μήνυμα της ΕΑΥΘ για τον αιφνίδιο θάνατο συναδέλφου της ΓΑΔΘ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του συναδέλφου μας Γ.Ν., ετών 59, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή λόγω παθολογικών αιτιών.
  
Θεσσαλονίκη, 22 Μαϊου 2018
  
  
Ο Πρόεδρος
 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος
6936800701
Ο Γεν. Γραμματέας
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
6948753589

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ο.ΑΣ.Υ. 16-05-2018

Αθήνα, 18 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: 200/2/155α
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συνεδρίασε την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υπό το βάρος της αιφνιδιαστικής παραίτησης του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νικολάου ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, θέμα για το οποίο η Ομοσπονδία τοποθετήθηκε άμεσα, τονίζοντας τον προβληματισμό και την αγωνία όλων μας για τους θεσμούς που πρέπει να προστατεύονται όταν βάλλονται, ενώ οι ίδιοι αντιστέκονται με διαχρονικό όφελος υπέρ του ελληνικού λαού (βλέπε σχετική ανακοίνωση Αρ. Πρωτ.: 200/4/269).Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε, κατ' αρχάς, για τις τρέχουσες εξελίξεις από τον Πρόεδρο κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, ο οποίος ενόψει και της προσεχούς συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (23 και 24 Μαΐου 2018) τόνισε ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα συνεχίζει να αγωνίζεται για να τυγχάνουν οι προτάσεις και τα αιτήματα της Ομοσπονδίας θετικής έκβασης.
Ειδικότερα, συζητήθηκε το θέμα των προτάσεων που είχε ζητήσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και υποβλήθηκαν ήδη σε τακτή χρονική προθεσμία, προκειμένου να τύχουν επεξεργασίας και πιθανής θεσμοθέτησης, σημειώνοντας ότι η διαδικασία αυτή είναι διαρκής και ουδείς εμποδίζει τον οποιονδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να καταθέτει επεξεργασμένες προτάσεις για διάλογο και υιοθέτηση ή απόρριψή τους. Το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι, οι προτάσεις αυτές να εδράζονται σε υπαρκτές ανάγκες, να εξυπηρετούν τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει το αστυνομικό προσωπικό και τα συμφέροντα των συναδέλφων, ώστε με τον αγώνα και την πίεσή μας να βρίσκουν ευήκοα ώτα και να θεσμοθετούνται από την πολιτεία.
Παράλληλα, έλαβε χώρα εκτενής διάλογος αναφορικά με την κατάρτιση του φακέλου που σχετίζεται με την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, σε συνάρτηση, τόσο με τις ήδη δράσεις, συναντήσεις και ενέργειες που έχει πράξει το προεδρείο της Ομοσπονδίας, τα τελευταία έτη, αλλά και διαχρονικά, όσο και με αυτές που θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ, μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ πρότεινε τη σύσταση ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, η οποία, παράλληλα με το νομικό μας τμήμα, θα συνδράμει στην υλοποίηση του διαρκούς αιτήματος της ΠΟΑΣΥ για την αναγνώριση του επαγγέλματος από την Πολιτεία ως επικίνδυνο, - πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας επίσης, ενημέρωσε το ΔΣ ότι συζητείται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η προσφυγή της Ομοσπονδίας για το γνωστό «κούρεμα» (PSI) του Λογαριασμού του Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας, κατά 17.740.552,13 ευρώ, το 2011, ενώ για τις εξελίξεις αναφορικά με την προσφυγή μας στο ΣτΕ, έδωσε το λόγο στον νομικό σύμβουλο της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ρήγα ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ, ο οποίος από κοινού με τον νομικό μας σύμβουλο κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ έχουν επωμισθεί –επιτυχώς έως σήμερα- τον σκληρό δικαστικό αγώνα που δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε για την ανατροπή όλων των μνημονιακών νόμων που έχουν επιβάλλει τις επαχθείς αντισυνταγματικές περικοπές μισθών και συντάξεων.
Ως τελευταία εξέλιξη, ο κ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ανέφερε την υποβολή του κοινού με την ΠΟΑΞΙΑ Υπομνήματος θέσεων και συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από τις Ομοσπονδίες κατά τη συνεδρίαση της 7ης Μαίου 2018, του Στ' Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, όπου συζητήθηκε η κοινή αίτηση ακύρωσης των δυο Ομοσπονδιών κατά της πράξης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για την εφαρμογή του Ν.4472/2017, δηλαδή του νέου μισθολογίου των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.
Μετά την υποβολή του Υπομνήματός μας, το Δικαστήριο θα συνεδριάσει εκ νέου για την έκδοση απόφασης, με αβέβαιη, ωστόσο, την χρονική εξέλιξη της όλης διαδικασίας λόγω της παραίτησης του προέδρου του ΣτΕ κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ.
Η Ομοσπονδία, είναι σαφές ότι παρακολουθεί τις πρωτόγνωρες αυτές διαδικασίες και ευελπιστεί στην ανεπηρέαστη κρίση του αρμόδιου Τμήματος, πέρα και πάνω από πολιτικές σκοπιμότητες.
Επίσης, έγινε ενημέρωση για τα εκκρεμή θέματα της αποζημίωσης των δοκίμων και της τοποθέτησής τους σε Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά, γεγονός που δεν έχει ακόμα επιλυθεί καθώς το Υπουργείο Οικονομικών ακολουθεί την παρελκυστική τακτική που ακολουθεί και για όλα τα άλλα θέματα, όπως η μη έκδοση της ΚΥΑ για τα υπομνήματα κλπ. Για το θέμα αυτό, ειδικότερα, αποφασίστηκε να ζητηθεί εγγράφως από το Αρχηγείο η παροχή στοιχείων για το εύρος του χρονίζοντος αυτού προβλήματος ούτως ώστε να υπάρξει επιτέλους μια κεντρική παρέμβαση με στόχο την επίλυσή του για να δοθεί τέλος στην αγωνία των ενδιαφερομένων που έχουν πληρώσει από τις τσέπη τους τις εκάστοτε σκοπιμότητες και αβελτηρίες των κυβερνώντων (περικοπές δαπανών, υπερφορολόγηση για την επίτευξη «πλεονασμάτων» κλπ).
Ειδικότερα, από τον αντιπρόεδρο Οικονομικών κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ τονίστηκε κατηγορηματικά ότι είναι εξηγήσιμη η στάση του Υπουργείου Οικονομικών. Αποφεύγει την έκδοση του αναγκαίου Π.Δ. για τη διαδικασία υπολογισμού των οδοιπορικών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει των διατάξεων του ν.4336/2015, διότι τούτο αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Η τελευταία προθεσμία για την έκδοση του Π.Δ. λήγει στις 18 Ιουνίου 2018 και ουδείς γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι αφού κυριαρχούν οι πολιτικές σκοπιμότητες και όχι το συμφέρον των ενστόλων και η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.
Τέλος, για τις μετακινήσεις με τα ΜΜΜ των συναδέλφων που υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής, το ΔΣ ενημερώθηκε για τις τελευταίες παρεμβάσεις μας και ότι τελικά συμφωνήθηκε σε επίπεδο συναρμόδιων Υπουργείων η χορήγηση 25.000 καρτών για απεριόριστες διαδρομές, ενώ προβλήματα που ανακύπτουν με άλλες κατηγορίες συναδέλφων, καταγράφονται από μέρους μας και θα τεθούν σε επόμενες συναντήσεις της Ομοσπονδίας με την Ηγεσία.
Από τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ το ΔΣ ενημερώθηκε για τη συμμετοχή μας στην πρόσφατη διαμαρτυρία του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. για την κατάργηση του άρθρου 12 του ν.4387/2016 για τις συντάξεις χηρείας και για την παρέμβασή μας αναφορικά με το προσφυγικό - μεταναστευτικό με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Λέσβο, όπου δείξαμε την οξύτητα του προβλήματος και την επικινδυνότητα με την οποία βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι οι συνάδελφοί μας.
Η Ομοσπονδία συνεχίζει τον αγώνα της με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας βεβιασμένες κινήσεις και πρόσκαιρους εντυπωσιασμούς, που δεν εξυπηρετούν, αλλά αντιθέτως υπονομεύουν το κοινό αγωνιστικό μέτωπο Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και Ομοσπονδίας με τις λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.
Υπό τις παρούσες συγκυρίες, όταν η κυβέρνηση διατείνεται ότι βγαίνουμε από τα Μνημόνια και εισερχόμαστε στην κανονικότητα μιας ευρωπαϊκής χώρας, το συνδικαλιστικό μας κίνημα οφείλει να μην αποπροσανατολιστεί από τους βασικούς του στόχους, όπως αυτοί έχουν χαραχτεί ξεκάθαρα και στο πρόσφατο 28ο τακτικό μας πανελλαδικό συνέδριο.
Το σύνθημά μας «Ασφάλεια και Δικαιοσύνη, ως θεμέλιοι λίθοι της κοινωνικής ευημερίας», είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος
Πηγή : poasy.gr

Συνάντηση της Ε.Α.Υ.Θ. με τον Διευθυντή του 424 Γ.Σ.Ν.

H Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και συναντήθηκε με τον Ταξίαρχο κ. Μιχαήλ Ιωσηφίδη .

Ως πρώτο θέμα τέθηκε η απαιτούμενη έκδοση παραπεμπτικού από το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης (ΚΙΘ) της ΓΑΔΘ για την εξέταση Αστυνομικών. Το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, χωρίς κάποια θετικά αποτελέσματα. Το Προεδρείο επανήλθε και επισήμανε ότι η έλλειψη πολλών ειδικοτήτων στο ΚΙΘ ταλαιπωρεί τους Αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης, καθώς η μετάβασή τους στο ΚΙΘ για την έκδοση παραπεμπτικού, όντας ασθενείς, είναι εξαντλητική. Ως αντίμετρο, αιτηθήκαμε να μην χρειάζεται παραπεμπτικό για όσες ειδικότητες υπάρχει έλλειψη ιατρού στο ΚΙΘ και οι Αστυνομικοί να μεταβαίνουν απευθείας στο 424 ΓΣΝ. 
Κατόπιν, αναφέρθηκε η αναμονή των τραυματιών Αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας , οι οποίοι μεταβαίνουν στα επείγοντα περιστατικά κι από εκεί παραπέμπονται στα εξωτερικά ιατρεία για περαιτέρω εξετάσεις. Όπως είναι αντιληπτό, η τακτική αυτή ταλαιπωρεί πολύ τους συναδέλφους μας και επιβαρύνει την υγεία τους. Αιτηθήκαμε την κατά προτεραιότητα εξέταση των τραυματιών Αστυνομικών, χωρίς καμία αναμονή.Επίσης, ζητήθηκε κάτι ανάλογο να ισχύσει και για τις περιπτώσεις συναδέλφων της Διεύθυνσης Ασφαλείας και λοιπών ειδικών υπηρεσιών που δεν φέρουν στολή αλλά βρίσκονται ενώ ώρα υπηρεσίας.
Ένα ακόμα θέμα που απασχολεί τους Αστυνομικούς είναι ο τρόπος εξυπηρέτησής τους στο Στρατιωτικό Φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη. Δικαίωμα εξυπηρέτησης έχει το ένστολο προσωπικό της ΕΛΑΣ που μετέχει ή δικαιούται μέρισμα από το ΜΤΣ., δηλαδή το σύνολο των εν ενεργεία αστυνομικών που προέρχονται από την τ. Χωροφυλακή. Για να γίνει πιο σύγχρονη και άμεση η ταυτοποίηση των δικαιούχων, πρέπει να καταργηθεί η επίδειξη υπηρεσιακού εγγράφου που αναφέρει ότι ανήκουν στην τ. Χωροφυλακή, και σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων δικαιούχων στην οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο τα Στρατιωτικά Φαρμακεία.


Ο κ. Ταξίαρχος εξ αρχής εξέφρασε τον σεβασμό του για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού και την διάθεση για όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτησή του.
Όπως μας ενημέρωσε τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί κατακόρυφα η επισκεψιμότητα στο 424 Γ.Σ.Ν κάτι το οποίο έχει αντίκτυπο και στο προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο καταβάλει καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
Σχετικά με την υποχρεωτική έκδοση των παραπεμπτικών, μας μετέφερε την διάθεση του νοσηλευτικού προσωπικού για την διευκόλυνση των αστυνομικών και τόνισε ότι για την οριστική επίλυση του ζητήματος θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και με το Κ.Ι.Θ. 
Όσον αφορά την αναμονή των τραυματιών αστυνομικών καθώς και των εν ώρα υπηρεσίας που δεν φέρουν στολή στα εξωτερικά ιατρεία , μας δήλωσε ότι θα ενημερώσει τους αρμοδίους, αλλά ζητήθηκε να τηρείται και να μην γίνει μέσο εκμετάλλευσης από το υπόλοιπο προσωπικό.
Τέλος, στην πρόταση μας για ηλεκτρονική ταυτοποίηση των δικαιούχων Αστυνομικών στα Στρατιωτικά Φαρμακεία, μας παρέπεμψε στην προώθηση του αιτήματός μας προς τα αρμόδια Υπουργεία, αφού αυτό δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του. 
Θεσσαλονίκη, 18 Μαϊου 2018
  
  
Ο Πρόεδρος
 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος
6936800701

Πηγή : eaythes.gr
Ο Γεν. Γραμματέας
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
6948753589


Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Π.Ο.ΑΣ.Υ.-Ε.Α.Υ.Θ. : Οι άθλοι της ΕΛ.ΑΣ


Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
Κοιν: 1) Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
2) Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας
Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
3) Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Οι άθλοι της ΕΛ.ΑΣ.».
Κύριε Αρχηγέ,
Ο χαρακτηρισμός του ανωτέρω θέματος απευθύνεται προς αυτούς που τον αποδέχονται, για τις διοικητικές τους αποφάσεις, που οδήγησαν το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας εκ νέου, σε συνθήκες εργασιακής γαλέρας και πλήρους εξαθλίωσης. Το ανθρώπινο δυναμικό, έρχεται σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην κοινωνική διάβρωση, την αθλητική εξαχρείωση και την κυβερνητική αναβλητικότητα. Οι υπεράνθρωποι αστυνομικοί, καλούνται να καλύψουν όλες αυτές τις αθλιότητες, σε πείσμα των καιρών για μια Δημόσια Διοίκηση η οποία, δυστυχώς και συνεχώς παραπαίει, μη διδασκόμενη από τα λάθη του παρελθόντος.
Βεβαίως, αυτός ο χαρακτηρισμός περί αθλίων θα μπορούσε να δοθεί υπό προϋποθέσεις πάντοτε και στους συναδέλφους μας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους, καθώς και σε αυτούς της ΔΑΕΘ, που απέδειξαν για πολλοστή φορά το μεγαλείο που πηγάζει από το λειτούργημα των ενστόλων, το οποίο δεν αναγνωρίζεται, αλλά συνθλίβεται και αθλιώνεται στο βωμό των σκοπιμοτήτων και της υπηρεσιακής ευθυνοφοβίας. Περιττό να αναφερθούμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες, το επισυναπτόμενο υπ' αριθμ. 57/2018 από 14/05/2018 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και τα διαλαμβανόμενα σε αυτό, καταδεικνύουν του λόγου το αληθές, καταγγέλλοντας ένα κράτος «οπερέτα» δίχως αρχή και τέλος.
Έστω και αυτή την ύστατη στιγμή, αποδείξτε τις ειλικρινείς προθέσεις της Διοίκησης, περί χρηστής και δίκαιης διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού, αναγνωρίζοντας την τιτάνια προσφορά του, με την έκδοση σχετικής διαταγής και την επίσημη θέση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προς αποφυγή μελλοντικών αναλόγων δυσμενών καταστάσεων.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος
Συνημμένα :
Έγγραφο ΕΑΥΘΔευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Συνάντηση της ΕΑΥΘ με τον κ. Διευθυντή Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης συναντήθηκε και συζήτησε με τον Διευθυντή Άμεσης Δράσης, Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΧΑΜΟΠΟΥΛΟ Σπυρίδων για υπηρεσιακά ζητήματα που αφορούν το προσωπικό της Υπηρεσίας.

Το Προεδρείο μετέφερε στον κ. Διευθυντή τα έντονα παράπονα των συναδέλφων για τις συνεχείς φυλάξεις στόχων με σταθερά οχήματα. Η τακτική αυτή στερεί από τη γενική αστυνόμευση της πόλης και μειώνει επιπλέον τις κινητές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης. Επίσης, τα περιπολικά που χρησιμοποιούνται εν είδει σκοπιάς, δεν πληρούν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους συναδέλφους και δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα για την ασφάλεια τους.
Οι αλλεπάλληλες διαθέσεις των Αστυνομικών της Άμεσης Δράσης σε διαφορετικής φύσης υπηρεσίες αποσυντονίζουν το προσωπικό και μακροπρόθεσμα δεν ωφελούν την υπηρεσιακή απόδοση. Ζητήσαμε από τον κ. Διευθυντή ένα πιο σαφές υπηρεσιακό πλάνο που θα επιτρέπει την υπηρεσιακή στοχοπροσήλωση των συναδέλφων στην αποστολή της Άμεσης Δράσης, χωρίς πάρεργα και άσκοπες φυλάξεις.
Παράλληλα, μεταφέρθηκε το αίτημα των Αστυνομικών που υπηρετούν στα περιπολικά της Άμεσης Δράσης για την ένταξή τους στην εκπαίδευση που ακολουθούν οι ομάδες ΔΙΑΣ και ΖΗΤΑ. Οι συνάδελφοι των περιπολικών δεν πρέπει να αποκλείονται από τις υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις που παρέχουν σημαντικά και αναγκαία εφόδια για την απρόσκοπτη εκπλήρωση του έργου τους, και γι’αυτό αιτηθήκαμε τη μεσολάβηση της Διοίκησης.
Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει από τηνγενική έλλειψη του προσωπικού στη Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Ως αποτέλεσμα, έχει αυξηθεί ο φόρτος εργασίας ενώ οι ομάδες έχουν μειωθεί αισθητά. Αυτή η αντίστροφη αναλογία όπως είναι φυσικό δημιουργεί εσωτερικές δυσλειτουργίες. Αναφέραμε τιςκαταγγελίες συναδέλφων για ανάκληση ημερήσιων αναπαύσεων στις ομάδες ΔΙΑΣ που αντίκειται στη νομοθεσία και ταλαιπωρεί το προσωπικό.
Απόδειξη της οριακής κατάστασης είναι η ραγδαία αύξηση των προβλημάτων υγείας του προσωπικό. Πολλοί συνάδελφοι έχουν εκφράσει την πρόθεση απομάκρυνσής τους από την Υπηρεσία καθώς δεν προσβλέπουν σε κάποια λύση. Προτείναμε στον κ. Διευθυντή τον επαναπροσδιορισμό των τομέων και την ενίσχυση των ομάδων με Αστυνομικούς ως πρώτο βήμα που θα αποφορτίσει κατ’ ελάχιστο την υφιστάμενη κατάσταση.
Ωστόσο, ελλείψεις παρατηρούνται και στην προμήθεια στολών του προσωπικού. Έχει παρέλθει μια διετία από τον προβλεπόμενο χρόνο αντικατάστασης των στολών, και παρότι δεχόμαστε προφορικές δεσμεύσεις από την Ηγεσία, δεν διαφαίνεται άμεση χορήγηση νέων στολών. 
Κλείνοντας, το Προεδρείο μας αναφέρθηκε στα παράπονα των συναδέλφων για την κακή κατάσταση των οχημάτων. Είναι ένα ζήτημα που μας ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια, και όσο δεν γίνονται ουσιαστικές προσπάθειες για την επίλυσή του η έλλειψη νέων οχημάτων και μοτοσυκλετών θα μας οδηγεί σε υπηρεσιακό μαρασμό.

Επειδή τα περισσότερα προβλήματα στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης είναι χρόνια και πηγάζουν από προηγούμενες Διοικήσεις, αναφέραμε στον κ. Διευθυντή ότι χρειάζονται έργα και όχι απλή διαχείριση της κατάστασης μέχρι την επόμενη Διοίκηση.
Θεσσαλονίκη, 14 Μαϊου 2018
  
  
Ο Πρόεδρος
 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος
6936800701
Ο Γεν. Γραμματέας
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
6948753589

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ Βασίλειος. Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ!!!

Δεν ξεχνάμε τους ήρωες μας!!!
Ο 35χρονος αστυνομικός, Βασίλης Μαρτζάκλης, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στις 11 Μαΐου του 2014 στην προσπάθειά του να προστατέψει το φίλο του που απειλούνταν από διαρρήκτη.
Ο Βασίλης εκείνη την ημέρα βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Επέστρεφε με φιλικό ζευγάρι από μία συγκέντρωση όταν αντιλήφθηκε την παρουσία διαρρήκτη που επιχειρούσε να εισέλθει σε σπίτι στην οδό Παναγιώτη Παύλου στην Ανδραβίδα Ηλείας. Ο διαρρήκτης αρχικά επιτέθηκε σε φίλο του Βασίλη Μαρτζακλη, ιδιοκτήτη του σπιτιού που έγινε στόχος, και τότε ο 35χρονος αστυνομικός με αυτοθυσία προσπάθησε και κατάφερε να σώσει το φίλο του από τα χέρια του δράστη. Ο ίδιος, ωστόσο, δέχθηκε μαχαιριές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα σε καταυλισμό της περιοχής και κατά την εξέτασή του ομολόγησε την πράξη του. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 30χρονο Ρομά, ο οποίος ήταν σεσημασμένος για υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεω
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2017, μετά από πρόταση του Τόσκα, απονεμήθηκε στο Βασίλη Μαρτζάκλη το μετάλλιο «Αστυνομικός Σταυρός». Όπως αναφέρεται στο Π.Δ., «ο ανθυπαστυνόμος Μαρτζάκλης Βασίλειος την 11-05-2014 και περί ώρα 23:15΄, στην Ανδραβίδα Ηλείας, ενώ επέστρεφε στην οικία του, ευρισκόμενος εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας και αντιλαμβανόμενος συμπλοκή μεταξύ ιδιοκτήτη παρακείμενης οικίας και οπλισμένου με μαχαίρι, επίδοξου διαρρήκτη, επενέβη άμεσα και με πράξη αυτοθυσίας, διέσωσε τον πολίτη, πλην όμως κατά τη διάρκεια αυτής (συμπλοκής) τραυματίστηκε θανάσιμα.

Δωρεά σχολικών τσαντών και γραφικής ύλης στα τέκνα των μελών της ΕΑΥΘ που θα φοιτήσουν στην Α Δημοτικού

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία προτίθεται να δωρίσει σχολικές τσάντες και γραφική ύλη στα τέκνα των μελών της Ένωσης που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Δημοτικού την επερχόμενη σχολική χρονιά (Σεπτέμβριος 2018). Η ανακοίνωση έχει σταλεί σε όλες τις Υπηρεσίες της ΓΑΔΘ, όπου οι συνάδελφοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από τη γραμματεία τους.Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Συμμετοχή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στη διαμαρτυρία του συλλόγου ΑΞ.Ι.Α.

Αθήνα, 09 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: 603/11/6
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Ομοσπονδία μας, με αφορμή την εξαγγελία του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α (Αξιοπρέπεια – Ισότητα – Αλληλεγγύη) για πραγματοποίηση επ' ευκαιρία της συμπλήρωσης 2 ετών από την ψήφιση του άρθρου 12 του ν.4387/2016, νέας συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, την Παρασκευή 11 Μαΐου, ώρα 10:00, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, και στη συνέχεια πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, εκφράζει την αλληλεγγύη της και δηλώνει για άλλη μια φορά παρούσα και σε αυτήν την πρωτοβουλία του ΔΣ του εν λόγω Συλλόγου.Καλούμε κι εμείς από την πλευρά μας την Κυβέρνηση να σεβαστεί επιτέλους το δίκαιο αίτημα όλων των ενστόλων και να προβεί άμεσα στην κατάργηση του απάνθρωπου άρθρου 12 του ν.4387/2016 για τα ηλικιακά κριτήρια που έχει καθιερώσει στη χορήγηση συντάξεων χηρείας.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ    ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ        Γρηγόριος         Γεώργιος                                     

Η συντονιστική επιτροπή και τα μέλη της Ενωτικής Μαχητικής Αστυνομικής Συσπείρωσης (Ε.Μ.Α.Σ.) εύχονται σε όλους τους συναδέλφους και τι...

Δημοφιλείς αναρτήσεις